Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
"Патронажна грижа"

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейност.


Приложение 1към заявлението

Почасови социални услуги, предоставяни в домашна среда

І. Предоставя почасови социални услуги и  дейности за лична помощ, в това число  и дейности с медика-социална насоченост;

 • Помощ за поддържане на лична хигиена
 • Помощ при обличане, събличане
 • Помощ при хранене
 • Помощ при вземане на лекарства
 • Помощ при рехабилитационни и др. специализирани услуги
 • Придружаване до детско, учебно, болнично заведение

ІІ. Предоставя почасови социални услуги  и дейности за социална подкрепа и социално включване;

 • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него
 • Придружаване при посещения на кино, театър, изложби и др.
 • Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция

ІІІ.Предоставя почасови социални услуги и  комунално-битови дейности.

 • Пазаруване-снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.
 • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата
 • Извършване и/или съдействие за дребни ремонти
 • Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и др.

Приложение 2 към заявлението

Почасови здравни услуги, предоставяни в домашна среда

І. Предоставя почасови медицински и здравни грижи и  дейности, включващи:

 • Контрол върху извършването на специален тоалет;
 • Контрол върху подпомагане на дишането;
 • Контрол върху подпомагане при хранене и приемане на течности;
 • Контрол върху подпомагане на отделянето;
 • Контрол върху подпомагане на движението;
 • Контрол върху подпомагане при сън и почивка;
 • Контрол върху подпомагане при обличане и събличане;
 • Контрол върху подпомагане при избягване на опасности;
 • Предоперативни и следоперативни грижи;
 • Измерване,регистрация и оценяване на витални показатели;
 • Разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия;
 • Съставяне на план за здравни грижи;
 • Предпазване,възстановяване,поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите,физическите,социалните,икономическите,културните и етническите им особености;
 • Организиране,провеждане и контрол на дейностите по дезинфекция,когато това е необходимо.

ІІ. Предоставя почасови медицински и здравни дейности и манипулации,включващи:

 • Извършване на инжекции-подкожни,мускулни,венозни,вътрекожни;
 • Извършване на венозна пункция и вземане на кръв;
 • Извършване на венозна инфузия;
 • Контрол върху извършването на очистителна клизма;
 • Поддържане проходимостта на уретрален катетър;
 • Извършване на септични и асептични превръзки;
 • Контрол върху извършването на тоалет на външни полови органи;
 • Извършване на електрокардиография;
 • Даване на указания на потребителя при необходимост от вземане на материал за микро-биологични изследвания;
 • Регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
 • Водене на отчетна документация-план за здравни грижи,лист за извършени манипулации и дейности.

ІІІ.Предоставя почасови медицински и здравни дейности свързани с промоция на здравето,превенция и профилактика на болестите,включващи:

 • Промоция,профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;
 • Оказване на грижи за психичното,физическото и социалното здраве на потребителите;
 • Извършване на профилактика в областта на хигиената и индивидуалното здраве;
 • Осъществяване на оценка на здравни потребности и рискови фактори за здравето;
 • Оказване на психологична помощ на потребителите;
 • Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

IV.Предоставя дейности по ресоциализация, реадаптация и рехабилитация,включващи:

 • Извършване на психосоциална рехабилитация на потребители със социално-значими заболявания;
 • Организиране и провеждане на общо-укрепващи,мобилизационни и закалителни процедури;
 • Обучение в ползване на помощни средства,приспособления и съоражения за придвижване;
 • Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда;
 • Съдействие за адаптирането на обществото към потребителя.

V.Оказване на спешни и други дейности,включващи:

 • Участие в дейности при бедствени ситуации;
 • Извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо- и хипертермия;
 • Извършване при необходимост на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб,поставяне на шийна яка;
 • Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;
 • Осигуряване и поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;
 • Извършване на първична реанимация-непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;
 • Поддържане на жизнените функции на потребителя при състояния,застрашаващи живота по време на транспортиране.

VI.Провеждане на обучения в областта на здравните грижи:

 • Дава насоки на потребителите и техните близки в областта на хигиената,на индивидуалното и общественото здраве;
 • Обучаване,профилактика и възпитание на потребителя и близките му.