Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“
02.09.2019
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“   Община Аксаково в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““, с административен договор № BG05M9OP001-2.040-014 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» предоставя интегрирани здравно-социално услуги, считано от 1.10.2019 г.   Телефон, на който може да се обръщате за допълнителна информация и заявяване на услугата: 0895521199.   Заявления се приемат на адрес: гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1. или чрез електронната платформа за социални...

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“
19.08.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Съгласно Закона за личната помощ:  Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Считано от 05 юли 2019г. е в сила Наредбата № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ....

Общината ще бъде доставчик на лична помощ
16.08.2019
  Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ   Общината ще бъде доставчик на лична помощ   Ползватели  на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са: Хората с право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата без право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид...

Пресконференция за отчитане резултатите от проекта „ Социални услуги на едно гише“
20.12.2018
Пресконференция за отчитане резултатите от проекта „ Социални услуги на едно гише“ Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реализира работни семинари в чужбина за повишаване капацитета на служителите в областта на предоставяне на общински социални услуги, международна конференция в България за обмен на добри практики. В рамките на проекта чрез работни посещения: в община Игуалада , Испания бе проучена практика Интегриран план за здравни и социални услуги, реализирани на регионално и местно ниво...

Анализ и оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията "Социални услуги на едно гише" в Община Аксаково
17.12.2018
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНОВАЦИЯТА „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“ В ОБЩИНА АКСАКОВО Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект „Социални услуги на едно гише“ с договор №BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Основна цел на настоящото издание е да установи нивото на удовлетвореност както от предоставените услуги, така и достъпа на информация за тях. С цел съпоставка и отразяване на постигнатите резултати изследванията се извършат на няколко етапа: преди въвеждането на иновацията (виж. Доклад - анализ на социалните услуги в община Аксаково,...

Доклад - анализ на постигнатите резилтати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията "Социални услуги на едно гише" в Община Аксаково
30.11.2018
ДОКЛАД-АНАЛИЗ НА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“ В ОБЩИНА АКСАКОВО Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект „Социални услуги на едно гише“ с договор №BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.Основна цел на настоящото издание е проследяване на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията върху организацията на процеса по предоставяне на социалните услуги на територията на община Аксаково. Пълния текст на доклада може да намерите тук.