Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“
19.08.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Съгласно Закона за личната помощ:  Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Считано от 05 юли 2019г. е в сила Наредбата № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

ДОСТАВЧИК НА ЛИЧНАТА ПОМОЩ Е ОБЩИНА АКСАКОВО.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ.

 Съгласно Закона за личната помощ:  Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление. Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекция "Социално подпомагане" – Варна, бюро „Социална закрила“ – Аксаково, от където може да получите необходимите документи и допълнителна информация.

Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на:

 1. човека с увреждане или упълномощено от него лице;
 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;

За изготвяне на оценката се подават следните документи:

 1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

В заключенията се определят видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

В 10-дневен срок от изготвянето на индивидуална оценка на потребностите се издава Направление за включването в Механизма за лична помощ.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Варна, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението-декларация  (по образец) се подава по настоящ адрес на човека с увреждане, лично или чрез изрично упълномощено от него лице. 

Заявления се приемат всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа в Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13.

Длъжностните лица, които приемат заявленията - декларации са: социален работник Василка Радева и социален работник Нина Димитрова, които извършват проверка на всички реквизити и оказват помощ при попълване, чрез консултация.

В случаите, когато е подадено заявление с нередовни, неточни и/или липсващи документи, служителите ще уведомят писмено, в срок до 3 работни дни, заявителя за констатираните нередности. Срокът за отстраняването им  е 7-дневен . Когато констатираните нередности не са отстранени в регламентирания срок, процедурата се спира до тяхното отстраняване, за което лицето се уведомява писмено.

В заявлението човекът с увреждане може да посочи асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент. В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, което получава месечна помощ по чл.8д, ал.5, т.2 от Закона за семейните помощи за деца в размер 930 лв., заявителя дава съгласие до 380 лв. от помощта, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на доставчика на лична помощ. Това се удостоверява с подпис. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ в Направлението. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключване на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, той трябва да даде съгласие същата добавка да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на доставчика на лична помощ, след сключване на трудов договор с асистента.

В случай, че заявителят не даде съгласие, при положение че ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за отглеждането на което се предоставя месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и/или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, заявлението не се разглежда.

Във връзка със защита на личните данни, е необходимо заявителите да дадат съгласие данните им да бъдат обработвани за нуждите на Механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП/НОИ.

При промяна на декларираните обстоятелства, удостоверени с документ, ползвателят на лична помощ - лично, чрез законния представител или чрез упълномощено от него лице, уведомява писмено кмета на общината в 7-дневен срок от настъпване на промяната за предприемане на съответни действия.

Ползвателят на личната помощ или неговият законен представител избира самостоятелно или съвместно с доставчика на лична помощ асистент.

Предоставянето и ползването на лична помощ се осъществяват въз основа на споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ, което се сключва в 7-дневен срок от подаване на заявлението-декларация, което отговаря на изискванията,  от ползвателя на лична помощ. Споразумението урежда реда и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните. Споразумението се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Срокът на споразумението е до срока на направлението издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

Споразумението може да бъде прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другите страни, при съществена промяна по неговия предмет и на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение, както и при настъпване на обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение на споразумението, или при установяване на декларирани от страните неверни данни относно получаването и предоставянето на лична помощ, в т.ч. наличието на двойно финансиране.

Ползвателят на личната помощ може да се откаже от ползването й с писмено заявление до кмета на община Аксаково.

Образци на заявленията може да получите от служителите в Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ №13 или да изтеглите от електронната платформа на Община Аксаково: „Социални услуги на едно гише“. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА АСИСТЕНТИ

Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, неговият законен представител или упълномощеното от него лице, да предоставя лична помощ.

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

За асистенти могат да кандидатстват и лица, които са наети по трудов договор, както и лица, придобили право на пенсия.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Аксаково заявление по образец, към което прилага:

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Автобиография;
 3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
 6. Във връзка със защита на личните данни, е необходимо заявителите да дадат съгласие данните им да бъдат обработвани за нуждите на Механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП/НОИ.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявления се приемат всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13, от където може да получите и образци на заявленията или да изтеглите от електронната платформа на Община Аксаково: „Социални услуги на едно гише“. 

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината, ако отговаря на нормативните изисквания. Събеседването се провежда индивидуално с всеки кандидат в срок до 5 работни дни, за което лицето се уведомява предварително. Кандидатите, които не отговарят на условията се уведомяват писмено в 7-дневен срок от подаване на заявлението.

Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ – община Аксаково, който се сключва в 7-дневен срок от сключване на тристранното споразумение и съобразно неговия срок.

Споразумението е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между доставчика на лична помощ и асистента. При сключване на трудовия договор се определят страните, мястото на работа, срокът, характерът на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, основното и допълнителните трудови възнаграждения и периодичността на тяхното изплащане, както и други права и задължения, доколкото не противоречат на разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите.

Промяна в трудовия договор се прави при промяна в сключеното тристранно споразумение.

При промяна на обстоятелствата, настъпила след сключването на трудовия договор, за предоставяне на личната помощ, асистентът уведомява доставчика на личната помощ не по-късно от три дни от настъпване на промяната.

При конфликт с ползвателя на лична помощ, асистентът писмено информира доставчика на личната помощ, който предприема действия по посредничество за разрешаването му.

Асистентът представя на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ, неговия законен представител или упълномощеното от него лице.

Длъжностните лица, които ще приемат отчетите са: социален работник Василка Радева и социален работник Нина Димитрова в Център за социална рехабилитация и интеграция.

Отчетът се представя в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка. Възнаграждението се заплаща до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчета.

 

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г.