Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Общината ще бъде доставчик на лична помощ
16.08.2019

 

Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ

 

Общината ще бъде доставчик на лична помощ

 

Ползватели  на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са:

  1. Хората с право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. Децата без право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

Желаещите да ползват лична помощ подават заявление-декларация по образец ведно с направлението издадено от Агенция социално подпомагане в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Аксаково.

 

Кандидатите за асистенти подават в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Аксаково заявление по образец, към което прилагат:

  1. автобиография;
  2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.