Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Добре дошли

Добре дошли на електронна платформа за социални услуги „Социални услуги на едно гише“ на община Аксаково.

 

Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Аксаково социални услуги. Община Аксаково се стреми да предостави висококачествено обслужване за своите граждани и предостави ефективен достъп до информация.

 

Създадената електронна платформа е иновативен модел за предоставяне на информация за социални услуги, както и за заявяване им по електронен път.

Новини
Социални услуги в община Аксаково за 2021 г.
28.04.2021
Социални услуги в община Аксаково за 2021 г.

Община Аксаково в рамките на одобрен проект по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” считано от 01.05.2020 г . стартира доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
29.10.2020
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АКСАКОВО,     Община Аксаково в рамките на одобрен проект по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна...

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“
02.09.2019
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“   Община Аксаково в рамките...

За проекта

Наименование на проекта: „Социални услуги на едно гише

Процедура: BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд;

 

Бенефициент:Община Аксаково

Партньори: Община Игуалада, Испания; Полска Асоциация за социална политика, Варшава, Полша

Обща стойност на проекта:      198 000 лв.

Място на изпълнение: Проектът ще се реализира в  Република България, община Аксаково

Период за изпълнение: Проектът ще се реализира за период от 14 месеца

                                           Ноември  2017 г. – Декември  2018 г.

Цел на проекта: Изграждане на административен капацитет на служителите в община Аксаково чрез въвеждане на социални иновации, изучаване добри практики, изграждане на специфични умения за партньорство в областта на социалното включване и борбата с бедността, равните възможности и недискриминация и условията на труд.

Специфични цели:    

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служители в община Аксаково предоставящи социални услуги и заинтерисованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество;

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.

Целева група: Служителите в структурите на общинска администрация Аксаково предоставящи социални и здравни услуги и експертите по етнически и интеграционни въпроси.

Дейности по проекта:

Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;

Пилотно въвеждане на социалната иновация “Социални услуги на едно гише“;

Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на социалната иновация;

Дейности по разпространение на постигнатите резултати;

Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на интегрираните социални услуги;

Очаквани резултати:   Проектът ще допринесе за постигането на следните резултати:

  1. Повишен капацитета на минимум 80 служителя на общинска администрация Аксаково в областта на социалните иновации;
  2. 21 лица включени в транснационален обмен на практики;
  3. Проучени 3 практики за внедряване на социални иновации;
  4. Въведена 1 социална иновация „Social Оne Stop Shop”;
  5. Създадени 2 работни места за 6 месеца;
  6. Разработена електронна платформа „Social Оne Stop Shop”;
  7. Изготвена доклад -оценка на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията;
  8. Изготвена оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията;
  9. Изследвани практики за интегрирани социални услуги и обобщени резултати в Разработен и отпечатан Наръчник „Социални услуги на едно гише“ на български и английски език.
  10. Разширени мрежи за партньорства чрез присъединяване на нови организации, подобрен обмен на информация между организации от държави членки на ЕС.